Rekrutacja

 Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego w Radzyniu Podlaskim
na rok szkolny 2016/2017

 

Podstawa prawna:

* Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),
* Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7 ze zm.),
* Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811 ze zm.),
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1942).

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola określają powszechnie obowiązujące przepisy oraz Uchwała Rady Miasta Radzyń Podlaski Nr V/26/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku.

§ 1

Zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2016/2017 określa:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),

 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7 ze zm.),

 3. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811 ze zm.),

 4. Uchwała Rady Miasta Radzyń Podlaski Nr V/26/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku.

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1942).

§ 2

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 2. Rekrutacja do przedszkola odbywa się zgodnie z harmonogramem Ustalonym prze organ prowadzący ( załącznik Nr 1)

 3. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do siedmiu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

 4. W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Miejskim.

§ 3

Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który należy pobrać i wypełniony złożyć bezpośrednio w Przedszkolu wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych – Załącznik nr 3

§ 4

 1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w Przedszkolu w okresie od 29 lutego 2016 roku do 25 marca 2016 roku

§ 5

 1. W pierwszej kolejności do Przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria:

 

 1. wielodzietność rodziny kandydata,

 2. niepełnosprawność kandydata,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 1. Jeżeli liczba dzieci spełniających następujące kryteria jest większa niż liczba miejsc w Przedszkolu, o przyjęciu do Przedszkola będą decydowały kryteria określone na podstawie art. 20c ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez Organ prowadzący – Radę Miasta. Są to kryteria następujące:

 1. uczęszczanie starszego rodzeństwa do danej placówki,

 2. aktywność zawodowa rodzica,

 3. aktywność zawodowa obojga rodziców

 4. deklarowana liczba godzin ponad podstawę programową.

§ 6

 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do Przedszkola podejmuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Przedszkola odrębnym zarządzeniem.

 2. W skład komisji wchodzi 3 nauczycieli przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji.

 3. Przewodniczący kieruje pracami Komisji.

 4. Tryb postępowania Komisji rekrutacyjnej

 1. posiedzenie Komisji odbywa się na terenie przedszkola w terminie ustalonym w harmonogramie;

 2. przewodniczący zapoznaje wszystkich członków komisji z Regulaminem rekrutacji

 3. członkowie Komisji rekrutacyjnej wybierają z pośród siebie protokolanta oraz określają zasady protokołowania,

 4. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski złożone do przedszkola zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku Nr 2 do niniejszego regulaminu, przyznając odpowiednią liczbę punktów za spełnianie każdego z kryteriów,

 5. Komisja rekrutacyjna przygotowuje protokół z przebiegu pracy komisji oraz listy dzieci zakwalifikowanych na podstawie ustalonej punktacji i dzieci niezakwalifikowanych, podpisane przez wszystkich członków komisji do dnia 13 kwietnia 2016 roku,

 6. przewodniczący oraz członkowie komisji rekrutacyjnej dokonują uzasadnienia faktu nie przyjęcia dziecka do przedszkola oraz potwierdzają to podpisem.

 7. przewodniczący Komisji rekrutacyjnej podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej we wszystkich placówkach Przedszkola Miejskiego,

 8. dzień ogłoszenia listy jest określony w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 9. przewodniczący oraz członkowie Komisji są obowiązani do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców

§7

 1. Rodzice dziecka niezakwalifikowanego do przedszkola mają prawo wystąpić do Komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych z wnioskiem o sporządzenie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym

 3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do Dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej

 4. Dyrektor jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania

 5. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Przedszkola przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

§ 8

 1. Przyjęcie dzieci spoza Gminy Radzyń Podlaski jest możliwe tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców Gminy.

 2. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Radzyń Podlaski przyjmowane będą także według kryteriów określonych na podstawie art. 20c ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz kryteriów określonych przez organ prowadzący – Radę Miasta.

§ 9

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola odbędzie się dnia 13 kwietnia 2016 roku do godz. 15.00 przez udostępnienie list dzieci we wszystkich placówkach Przedszkola Miejskiego w Radzyniu Podlaskim.

§ 10

Rodzice dzieci zakwalifikowanych w terminie od 20 kwietnia 2016 roku do 25 kwietnia 2016 roku zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia kandydata do przedszkola.

§ 11

 1. Po podaniu do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych tj. po dniu 27 kwietnia 2016 roku rodzice / prawni opiekunowie dzieci zobowiązani są do zawarcia umowy o korzystanie z usług przedszkola na rok szkolny 2016/2017.

 2. Do podpisania umowy na kolejny rok szkolny zobowiązani są również rodzice ( prawni opiekunowie) dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne.

 3. Termin podpisywania umów będzie podany do wiadomości rodziców w formie informacji umieszczonej na tablicy ogłoszeń w każdej z placówek.

§ 12

Wnioski o przyjęcie do Przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, , nie będą rozpatrywane.

§ 13

Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin rekrutacji z dnia 10.02.2015 roku.